IČO : 315 589 17
DIČ : 2020424395
SK DIČ : SK2020424395

Fakturačná adresa:

HDS, a.s.
Matúškova 7
026 01 Dolný Kubín
zapísaná v obchodnom registri vedenom na OS Žilina, v oddieli Sa, vo vložke č. 10540/L
Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.

číslo účtu: SK58 7500 0000 0040 0154 3494