schopnosť zaujať je u nás dôležitá

Média.

Sme všade, kde sa niečo deje

Pravidelne sa zúčastňujeme na výstavách. Dočítate sa o nás
aj v tlačových periodikách a v odborných časopisoch.

 

 • Nová sústava noriem STN EN62676

  Limity pre nastavenie monitorovanej oblasti v závislosti od požiadaviek na vyhodnotiteľnosť obrazu.

   Náhľad článku (pdf)

   Limity pre nastavenie monitorovanej oblasti v závislosti od požiadaviek na vyhodnotiteľnosť obrazu.

              Z pohľadu laického užívateľa je najlepšia kamera ktorá vidí všetko a stojí čo najmenej. Montážna firma často podľahne finančným tlakom a v konečnom dôsledku je výsledkom sklamanie koncového užívateľa s výslednou kvalitou obrazu. Obzvlášť to platí  v prípadoch keď je potrebné zistiť totožnosť páchateľa, evidenčné číslo prechádzajúceho vozidla a podobne. Úlohou tohto článku nie je riešiť všetky aspekty ktoré treba zohľadňovať pri návrhu kamerových systémov ale zameriava sa  len na jednoduchý návod ako dospieť k záberu, ktorý bude pre užívateľa vyhovujúci s ohľadom na rozlíšenie použitej kamery.    

  Pomôckou pre správny návrh kamerových systémov bola sústava noriem STN-EN 50132. Odporúčané zobrazované veľkosti objektov riešila norma STN EN50132-7 „Sledovacie systémy CCTV na používanie v bezpečnostných aplikáciách Časť 7: Pokyny na používanie“. Jej názov bol síce trochu mätúci preto, že  v anglickom znení je to „Application guidelines“ (návod na aplikovanie). Nehľadiac na túto drobnú chybu bol jej veľkou výhodou fakt, že na Slovensku bol distribuovaný jej český preklad, ktorý v odstavci 7.5 pomerne presne definoval aké veľké musia byť zobrazené osoby na obrazovke monitora podľa spôsobu využitia kamerového systému (rozpoznanie pohybu, činnosti či identifikácie osoby).  Táto norma  však pochádza ešte z roku 2002. Vychádza z technických limitov analógových kamier a nezohľadňuje nárast rozlíšenia nových typov, prevažne IP kamier. Nová sústava noriem STN EN62676  „Video surveillance systems for use in security applications“  nahrádza spomínanú STN EN50132.  Rieši definíciu pojmov, požiadavky na systém, prenosové protokoly, interoperabilitu.  Časť 62676-4 „Aplication guideliness“ plne nahrádza pôvodnú STN EN50132-7. V tejto chvíli mi nie je známy slovenský či český preklad tohto dokumentu.

  Zo starej normy prevzala delenie scén podľa operačných požiadaviek a nároky na veľkosť objektu pre jednotlivé typy. Tu je voľný preklad požiadaviek uvedených v odstavci 6.7.  Okrem nich je v zátvorke kurzívou uvedený skrátený voľný preklad definície relevantných pojmov z jej úvodu:

   

  -Monitorovanie alebo usmerňovanie davu. Zobrazovaný objekt by nemal byť menší ako 5% výšky obrazu pre PAL a NTSC rozlíšenie (alebo by nemal reprezentovať viac ako 80 mm/pixel).

  („Monitor“ -  zobrazenie počtu, smeru a rýchlosti pohybu ľudí v sledovanej oblasti.)

  -Detekcia. Zobrazovaný objekt by nemal byť menší ako 10% výšky obrazu pre PAL a NTSC rozlíšenie (alebo by nemal reprezentovať viac ako 40 mm/pixel).

  („Detect“ - ľahké a spoľahlivé rozpoznanie výskytu objektu alebo osoby.)

  -Pozorovanie. Zobrazovaný objekt by nemal byť menší ako 25% výšky obrazu pre PAL a 30% pre NTSC rozlíšenie (alebo by nemal reprezentovať viac ako 16 mm/pixel).

  („Observe“ – rozpoznanie charakteristických detailov ako napríklad oblečenie pri súčasnom identifikovaní aktivít súvisiacich s incidentom.)

  -Rozpoznanie. Zobrazovaný objekt by nemal byť menší ako 50% výšky obrazu pre PAL a 60% pre NTSC rozlíšenie (alebo by nemal reprezentovať viac ako 8 mm/pixel).

  („Recognise“ – rozpoznanie jednotlivca). Poznámka:Spravidla sa zvykne používať vo význame identifikácie známej, už predtým videnej osoby alebo v prípadoch, kedy je možné spárovať osobu so zábermi z inej kamery s vyšším rozlíšením – napríklad pri vstupe do objektu.

  -Identifikácia. Zobrazovaný objekt by nemal byť menší ako 100% výšky obrazu pre PAL a 120% pre NTSC rozlíšenie (alebo by nemal reprezentovať viac ako 4 mm/pixel).

  (Identify – rozpoznanie jednotlivca bez akýchkoľvek pochybností.)

  -Inšpekcia. Zobrazovaný objekt by nemal byť menší ako 400% výšky obrazu pre PAL a 450% pre NTSC rozlíšenie (alebo by nemal reprezentovať viac ako 1 mm/pixel).

  (Inspect – Získanie informácií z objektu.)  Ako príklad sa uvádza text alebo logo na oblečení.

              Na prvý pohľad by sa mohol zdať nesúlad medzi veľkosťou objektu a maximálnou definovanou plochou pripadajúcou na jeden pixel. Pri požiadavke zobrazenia osoby na 100% veľkosti PAL monitora za účelom jej identifikácie a súčasne nie viac ako 4mm na pixel by sme, vzhľadom na to, že bežne uvádzané rozlíšenie pre PAL je 720 x 576 bodov,  museli pripustiť, že priemerná osoba má výšku 2,3 metra (576 x 4 mm = 2,3 m). Norma však pre (analógové) kamery s prekladaným riadkovaním zohľadňuje tzv. Kellov faktor. Kellov faktor sa dá najlepšie vysvetliť na princípe rebríka a žalúzie. Ak sa budeme cez žalúzie pozerať na rebrík tak všetky jeho stupne uvidíme len vtedy ak žalúzia na okne bude mať presne rovnaký počet ako je počet stupají a zároveň sa budeme pozerať kolmo cez medzery v žalúzii. Je však veľmi málo pravdepodobné že v bežnom živote sa všetky tri podmienky splnia súčasne.  Rovnaké je to s reťazcom: Pixle na kamere, digitalizačné obvody a zobrazenie. Pri analógových kamerách za zvykne pracovať s koeficientom 0,7, pri HDTV iba s koeficientom 0,9. Z tohto dôvodu vychádzajú všetky prepočty z normy z PAL a hodnoty 400 vertikálnych bodov. V tabuľkách uvedených v norme je možné napríklad zistiť, že zatiaľ čo pre identifikáciu objektu z PAL kamery je potrebné zobrazenie objektu na 100% obrazovky tak pri FullHD kamere s rozlíšením 1080p postačuje 40% (400/(1080x0,9)).  Podobné výpočty či hľadanie v tabuľkách môžu byť v praxi dosť náročné. Projektantom môžu pomôcť špeciálne softvéry pre návrh kamerových systémov.

   

  Ukážka výpočtu pomocou kalkulačného softvéru, ktorý je možné stiahnuť tu: http://www.cctvcad.com/CCTVCAD-Download.html. Pri dopĺňaní parametrov si treba uvedomiť, že pre niektoré typy kamier s integrovaným objektívom nemusia úplne súhlasiť parametre z ktorých vychádza kalkulačný softvér, dobré je kontrolovať výsledný uhol pohľadu s ktorým sw pracuje.

   

      Pri súčasnom prepade predaja analógových kamier sa môžeme zamerať na zjednodušenie výpočtu pre IP kamery. Vzhľadom na perspektívu a prípadný náklon kamery  bude jednoduchšie uvažovať o maximálne možnej zobrazenej horizontálnej oblasti v najvzdialenejšom bode kde sa môže vyskytnúť sledovaný objekt a prepočítať limit plochy/pixel stanovený normou na rozlíšenie/meter plochy. V praxi by tak malo postačovať jednoducho vydeliť touto hodnotou maximálne rozlíšenie kamery v horizontálnom smere. 

  Ako príklad je nižšie k jednotlivým typom scén uvedená  maximálnu horizontálna rovina ktorú je možné obsiahnuť kamerou s full HD rozlíšením (1920 x 1080 bodov). Zatiaľ čo tento údaj by mal byť rovnaký pre všetky Full HD kamery tak vzdialenosť od kamery bude samozrejme závisieť od uhla pohľadu daného použitým objektívom. V zátvorke sú uvedené hodnoty vzdialeností pre kompaktnú kameru Panasonic WV-SPW631L so vstavaným varifokálnym objektívom 2,8 -10 mm (105,4 - 30,9°)  závislé od jeho nastavenia.

  Monitorovanie: 80mm/pixel = 12,5 pixla/meter ≤ 150 metrov  (vzdialenosť od kamery 57– 270m).
  Detekcia: 40mm/pixel = 25 pixlov/meter ≤ 76 metrov  (vzdialenosť od kamery 29 – 137m).
  Pozorovanie: 16mm/pixel = 62,5 pixla/meter ≤ 31 metrov)  (vzdialenosť od kamery 11,8 – 56m).
  Rozpoznanie: 8mm/pixel = 125,5 pixla/meter ≤ 15 metrov  (vzdialenosť od kamery 5,7 – 27m).
  Identifikácia: 4mm/pixel = 250 pixlov/meter ≤ 7,5 metra  (vzdialenosť od kamery 2,8 - 13,5m).
  Inšpekcia: 1mm/pixel = 1000 pixlov/meter ≤ 1,9 metra (vzdialenosť od kamery 0,7 - 3,4m).

  Odporúčané minimálne veľkosti objektov       podľa normy STN EN6276-4:2015 pre PAL rozlíšenie (576i).

  Rozpoznanie ŠPZ je v norme uvádzané len okrajovo. Uvádzaný je hlavne postup na certifikáciu systému  i s reálnym využitím poznávacej značky a testovacích obrazcov uvádzaných ako príklad.  Pri inštaláciách kamier a prípadného osvetlenia bude záležať tiež na tom či bude systém využívaný na  manuálne dohľadávanie v prípade vzniku problémovej udalosti, alebo má ísť o automatizovaný systém kde je následná automatická činnosť závislá najmä na presnosti vyhodnotenia. Druhý systém bude vyžadovať určite vyššie nároky na čitateľnosť ŠPZ.  Pre určenie maximálnej šírky záberu odporúčam vychádzať hlavne z "UK Home Office recommendations". Po prepočítaní všetkých hodnôt vyjde cca 21 pixlov na ŠPZ s výškou 10 cm, čiže rozlíšenie približne 210 bodov na meter. Pre kameru s full HD rozlíšením to znamená šírka záberu približne 9 metrov. Ak budeme zohľadňovať i Kellov faktor tak sa dostaneme na približne rovnaké hodnoty ako sú normou definované pre identifikáciu osoby.  Osobne si myslím, že táto hodnota by mala byť nastavená ako minimum pre spoľahlivé rozpoznávanie pomocou softvéru. Pri "vyhodnocovaní okom" a dobrých svetelných podmienkach - môže byť táto hodnota nižšia - inými slovami širší záber kamery.

  Treba si uvedomiť, že dodržanie limitu pre šírku záberu je len jedným ohnivkom v reťazci parametrov  na ktoré si treba dať pozor pri správnom návrhu systému. Veľmi často sa stáva, že kamera má nesprávnu polohu, kompresia je veľmi vysoká, k dispozícii je veľmi nízka šírka prenosového pásma, nízka úroveň osvetlenia a podobne. 

  V Dolnom Kubíne dňa 14.12.20015

  Autor: Radoslav Paluga

  Prečítať
  Zatvoriť
 • iDB Journal

  Na otázky ohľadom dôležitosti integrácie zabezpečovacieho systému do centrálneho pultu ako aj o perspektívach tejto integrácie odpovedali odborrnici, ktorí dodávajú tieto systémy.

  Prečítať
  Zatvoriť
Facebook
You Tube
Twitter